Život hudbě hudba životu

Dokumenty
školy

Hraní na kytaru
S dotazy volejte +420 777 905 007

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, příspěvková organizace Školská 280, 281 02 Cerhenice

ŠKOLNÍ ŘÁD

Školní řád Základní umělecké školy Cerhenice vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 30, odst. 1, ředitel školy.

ČÁST PRVNÍ

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školy

I. Úvodní ustanovení

1. Školní řád pro žáky důsledně vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a respektuje Úmluvu o právech dítěte schválenou valným shromážděním OSN, k níž se Česká republika přihlásila datem svého vzniku 1. ledna 1993.

2. Seznámení žáků se školním řádem provádějí učitelé vždy na začátku nového školního roku. V třídní knize se provede o školení zápis. Školní řád je vyvěšen ve škole na veřejně přístupném místě (informační tabule na chodbě v přízemí, ve sborovně, a na www. stránkách školy). V dalších místech poskytovaného vzdělávání je školní řád k dispozici žákům a zákonným zástupcům ve třídě vyučujícího. Zákonní zástupci jsou informování o vydání a obsahu školního řádu na třídních přehrávkách a prostřednictvím emailů.

II. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

1. Žák má právo na informace, má právo je vyhledávat, přijímat a rozšiřovat.

2. Žáci mají dále právo:

a) na základní umělecké vzdělávání dle podmínek uvedených ve vyhlášce č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání (o ZUV),

b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,

c) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřením těchto samosprávných celků zabývat,

d) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku,

e) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se základního uměleckého vzdělávání,

f) na posílení hodinové dotace pro individuální a kolektivní výuku, jestliže mají mimořádné schopnosti ve studiu. O posílení hodinové dotace rozhoduje ředitel školy na základě doporučení učitele příslušného studijního zaměření nebo oboru a splňují-li kritéria, která jsou popsána v organizačním řádu školy,

g) žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na základní umělecké vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je upraveno v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v § 16 a dále ve vyhlášce č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí a studentů mimořádně nadaných, v platném znění,

h) pro žáky, kteří jsou diagnostikovány z pedagogicko – psychologické poradny jako mimořádně nadaní, může škola na základě žádosti zákonných zástupců žáka, potvrzení příslušného zařízení a souhlasu ředitele školy, vypracovat individuální vzdělávací plán. Individuální vzdělávací plán vypracovává škola zpravidla na jeden školní rok. V individuálním vzdělávacím plánu se promítne rychlejší naplňování výstupů s možností navýšení počtu hodin učebního plánu. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných je upraveno v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v § 17 a dále ve vyhlášce č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí a studentů mimořádně nadaných, v platném znění.

i) účastnit se činností organizovaných školou,

j) na ochranu zdraví a ochranu před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace,

k) navštěvovat všechny koncerty, výstavy a vystoupení pořádané školou,

l) zákonní zástupci mají možnost po předchozí dohodě s pedagogem navštívit výuku.

3. Práva uvedená v odstavci 2 s výjimkou písmen a), c) a f) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.

4. Na informace podle odstavce 2 písm. b) a e) mají v případě zletilých žáků právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost.

5. Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů výjimečně uvolnit žáka zcela nebo zčásti z pravidelné docházky do některého povinného předmětu stanoveného školním vzdělávacím programem, a to buď na školní rok, nebo jeho část; zároveň stanoví náhradní způsob výuky, obsah a rozsah zkoušek z předmětu, ze kterého byl žák uvolněn.

III. Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků 1. Žáci jsou povinni: a) dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni v prostorách školy i před školou, b) plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem, c) dodržovat zásady kulturního chování, být slušní a ohleduplní k dospělým a k sobě navzájem, d) žáci jsou povinni docházet do vyučování pravidelně a včas, e) účinkovat na veřejných i interních akcích školy a navštěvovat vybrané koncertní a kulturní akce a výstavy, které jsou součástí základního uměleckého vzdělávání, f) nepřinášet do školy cenné předměty či finanční obnosy. Mobilní telefony jsou povinni během výuky vypínat, není-li s pedagogem domluveno jinak, g) oznámit učiteli své případné vystoupení mimo rámec školy – besídky ZŠ, kulturní akce společenských organizací, účast na výstavách apod. h) mimo vyučování se zdržovat v prostorách školy jen po dobu nezbytně nutnou. 2. Zletilí žáci jsou dále povinni: a) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, b) dokládat nepřítomnost ve vyučování písemnou omluvou, (omluva je možná též osobně, telefonicky nebo e-mailem), c) v případě delší nemoci podat učiteli hlavního předmětu do tří dnů zprávu o jejím pravděpodobném trvání, d) nepřítomnost z důvodu účasti na škole v přírodě, lyžařském výcviku apod. omlouvat předem, e) sledovat aktuální informace o změnách ve výuce. 3. Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni: a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy, b) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se základního uměleckého vzdělávání žáka, c) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, d) dokládat nepřítomnost žáka ve vyučování písemnou omluvou (omluvit žáka je možno též osobně, telefonicky nebo e-mailem), e) v případě delší nemoci žáka podat učiteli hlavního předmětu do tří dnů zprávu o jejím pravděpodobném trvání, f) nepřítomnost žáka z důvodu účasti na škole v přírodě, lyžařském výcviku apod. omlouvat předem, g) sledovat aktuální informace o změnách ve výuce 4. Pro školní matriku jsou povinni žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků uvést údaje podle § 28, odst. 2 školského zákona: a) jméno a příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, zdravotní pojišťovnu žáka, ZŠ nebo SŠ v níž se žák vzdělává, b) údaje o předchozím vzdělávání, c) údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen, včetně údajů o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn; popřípadě údaje o tom, zda je žák sociálně znevýhodněn, d) údaje o zdravotní způsobilosti k základnímu uměleckému vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh tohoto vzdělávání, e) jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení a podpis zákonného zástupce.

ČÁST DRUHÁ

Provoz a vnitřní režim školy

I. Organizace školy

1. Základní umělecká škola Cerhenice je příspěvkovou organizací zřízenou obcí. Jejím statutárním orgánem je ředitel školy, kterého jmenuje zřizovatel školy.

2. Ředitel zřizuje jako svůj poradní orgán pedagogickou radu školy, kterou tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy (§ 164 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).

3. Ředitel jmenuje:

a) svého statutárního zástupce

b) další jmenování je možné rozšířit dle potřeb a způsobu organizace školy

4. Pedagogičtí pracovníci jsou přijímáni do pracovního poměru zpravidla na základě výběrového řízení, nebo pokud prokáží výjimečné umělecko-pedagogické výsledky ve svém dřívějším zaměstnání nebo pokud byli výkonnými umělci.

5. Nepedagogičtí zaměstnanci:

a) účetní

b) uklízečka

I. Organizace výuky Základní umělecká škola Cerhenice poskytuje základní umělecké vzdělávání v oboru hudebním, výtvarném, a tanečním. Výuka je na škole organizována formou individuální, skupinovou a kolektivní, probíhá podle školního vzdělávacího programu. Žáci jsou přijímáni za následujících podmínek (počet přijímaných žáků je limitován kapacitou školy): a) do přípravného studia, na základě prokazatelnosti předpokladů ke vzdělávání a po vyplnění a podpisu přihlášky a matriky zákonnými zástupci,

b) k řádnému studiu I. a II. stupně po úspěšném vykonání talentové zkoušky a po vyplnění a podpisu řádné přihlášky a matriky zákonnými zástupci. Dospělí žáci vyplňují a podepisují přihlášku a matriku samostatně. Studium I. a II. stupně je ukončeno absolventským vystoupením (HO, TO), veřejnou prezentací výtvarných prací (VO). Žáci přípravného studia obdrží potvrzení o absolvování přípravného ročníku. Žáci a studenti řádného studia I. a II. stupně obdrží vysvědčení za každý ukončený ročník, jsou hodnoceni za 1. a 2. pololetí. Absolventi I. a II. stupně obdrží závěrečné vysvědčení.

1. Vyučování:

a) vyučování se řídí rozvrhem hodin,

b) otevírání školy v období školního roku je prostřednictvím zvonku u vstupních dveří k jednotlivým učitelům,

c) frekvence střídání pracovních míst ve výuce je dána rozvrhem hodin. Pracovními místy jsou: – kmenové třídy ZŠ, tělocvična ZŠ,

d) do vyučování nosí žáci požadované školní potřeby, do nehudebních oborů doporučené cvičební a pracovní oděvy,

e) při příchodu učitele nebo jiné dospělé osoby do výuky pozdraví žáci povstáním nebo zdraví jiným způsobem podle povahy vyučovaného předmětu,

f) nepřijde-li vyučující po začátku výuky do třídy, oznámí žáci tuto skutečnost zástupci ředitele nebo jinému přítomnému učiteli,

g) v době školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména z organizačních a technických, vyhlásit pro žáky 5 volných dnů ve školním roce,

h) opouštět školní budovu během vyučování není žákům dovoleno,

i) vstup cizích osob do školy je zakázán, výjimkou jsou pouze rodiče nebo rodinní příslušníci žáků, kteří docházejí na náslech do hodin individuální výuky nebo zajišťují doprovod žáka do vyučování,

j) škola nezodpovídá za ztrátu věcí odložených na chodbách,

k) škola může v souladu se školním vzdělávacím programem a učebními plány organizovat koncerty, výstavy a vystoupení, zájezdy do zahraničí a další akce související s výchovně vzdělávací činností, žáci nemají nárok na náhradu zameškaných hodin,

l) v případě nepřítomnosti učitele z důvodu nemoci delší než dva týdny, zajišťuje škola náhradní výuku.

m) náplň studia při zaměstnání je plně v kompetenci ředitele základní umělecké školy

n) hudební nauka je pro hudební obor povinná, individuální hudební nauku povoluje ředitel základní umělecké školy

2. Vyučovací hodiny a přestávky:

a) vyučovací hodina trvá 45 minut, tuto hodinu je možno rozdělit v hudebním oboru na dva celky do dvou dnů,

b) vyučovací hodiny jsou odděleny zpravidla pětiminutovými, desetiminutovými přestávkami (podle organizace výuky v jednotlivých třídách je možná i přestávka delší),

c) jednotlivé vyučovací hodiny mohou být slučovány do lekcí: – maximálně 2 hodiny v individuální a skupinové výuce – maximálně 3 hodiny v kolektivní výuce, po kterých musí být výuka ukončena nebo musí následovat nejméně dvacetiminutová přestávka. Výjimky povoluje ředitel školy.

3. Vstup a pohyb po škole a v areálu školy:

a) žáci přichází do školy 10 minut před začátkem vyučování. Použijí k otevření vstupních dveří zvonku na svého učitele.

b) oděv a obuv si žák kolektivních oborů odkládá v šatně. Pedagogové kolektivních oborů odvádí své žáky na výuky ze šatny. Po skončení výuky doprovází žáky do šatny a zabezpečí bezproblémový odchod žáků ze školy. Žák hudebního oboru jde po vstupu do budovy do učebny. V případě, že má žák přezůvky v šatně, odchází se přezout. Za věci odložené na chodbě škola neručí. Po skončení výuky opustí žáci do 15 minut budovu školy. Ve škole a v jejím areálu není dovoleno používat výrobky zábavné pyrotechniky a střelné nebo sečné zbraně. Vzhledem k nebezpečnosti těchto výrobků budou žákům odebrány a vůči žákům budou přijata výchovná opatření,

b) rodiče čekají na své děti (žáky ZUŠ) na určeném místě,

c) vstup cizích osob do budov školy je možný jen v doprovodu učitelů školy nebo nepedagogických pracovníků školy,

d) o přestávkách se chovají žáci ve třídách a na chodbách ukázněně tak, aby nerušili probíhající vyučování.

ČÁST TŘETÍ

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

1. Škola je povinna při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.

2. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

3. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovu při akci pořádané školou, žáci hlásí ihned vyučujícímu, nebo pedagogickému dozoru.

4. Všichni zaměstnanci jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy žáků řediteli ZUŠ a zákonnému zástupci zraněného dítěte, poskytovat první pomoc a zapsat do Knihy úrazů bližší údaje.

5. Zaměstnanci školy dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy. Pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Při úrazu poskytnou učitelé žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.

6. Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dozoru dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem výuky žáka, včetně přestávek.

7. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dohledu pedagoga.

8. Učitelé provedou prokazatelným způsobem poučení všech žáků o BOZ, PO, prevenci šikany a provozním řádu učeben v první vyučovací hodině školního roku. O poučení žáků provede vyučující záznam do třídní knihy. Seznámení s BOZ se provádí rovněž před každou akcí mimo školu.

9. Ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, a reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj žáků nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí.

10. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků zajišťuje ředitel školy a všichni pedagogičtí pracovníci, případně dalšími zletilými osobami, které jsou způsobilé k právním úkonům a jsou v pracovně právním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost školy.

11. Při akcích konaných mimo školu, kde právnická osoba vykonává činnost školy, nesmí na jednu osobu, která zajišťuje bezpečnosti a ochranu zdraví nezletilých žáků, připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ředitel školy.

12. Při akcích konaných mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školy, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase.

13. Mezi účastníky výjezdu do zahraničí zařadí škola pouze ty žáky, kteří mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu a pojištění léčebných výloh v zahraničí nebo v případě výjezdu do členského státu Evropské unie mají Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo Potvrzení tento průkaz nahrazující. Dále musí mít škola písemně potvrzení povolení souhlasu výjezdu žáka do zahraničí svým zákonným zástupcem.

14. V učebnách není žákům povoleno otevírat okna, přistupovat k otevřeným oknům, manipulovat s topnými tělesy, osvětlením a vybavením učebny, rovněž nesmí zapojovat elektrické spotřebiče.

15. Všichni pedagogičtí pracovníci průběžně sledují konkrétní podmínky a situace ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňující různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků.

16. Žákům není povoleno v prostorách školy kouřit. Žáci mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy, dále mají přísný zákaz nošení předmětů ohrožujících zdraví a život (nože, zbraně apod.). Porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního řádu. Ředitel školy využije všech možností daných příslušným zákonem včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákonu podílely. Ředitel školy bude informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, o zjištěných problémech a zároveň je seznámí s možností odborné pomoci.

17. Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám, jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu školy. Podle okolností ředitel školy uváží možnosti dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat zákonné zástupce.

ČÁST ČTVRTÁ

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

1. Žáci řádně pečují o majetek školy, zapůjčené (pronajaté) hudební nástroje, notový materiál a jiné učební pomůcky a plně za ně odpovídají.

2. Základní umělecká škola Cerhenice je oprávněna pronajímat a půjčovat věci movité, konkrétně se jedná o pronájem hudebních nástrojů.

3. Škody způsobené žáky na majetku školy včetně jeho ztráty, poškození osobních věcí spolužáků apod. jsou žáci nebo zákonní zástupci nezletilých žáků povinni uhradit.

4. Pokud žáci ukončí vzdělávání, odevzdají svému učiteli všechny zapůjčené školní pomůcky.

ČÁST PÁTÁ

Pravidlo pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení může být vyjádřeno klasifikací, slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy. Základní umělecká škola Cerhenice používá klasifikační způsob hodnocení žáků.

2. Žák je v jednotlivých předmětech hodnocen na vysvědčení těmito stupni prospěchu:
a) 1 – výborný,
b) 2 – chvalitebný,
c) 3 – uspokojivý,
d) 4 – neuspokojivý.

3. Žák je na konci prvního a druhého pololetí celkově hodnocen těmito stupni:
a) prospěl(a) s vyznamenáním,
b) prospěl(a),
c) neprospěl(a).

4. Žák prospěl s vyznamenáním, jestliže je z hlavního předmětu hodnocen stupněm prospěchu 1 – výborný, v žádném povinném předmětu není hodnocen stupněm prospěchu horším než 2 – chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5. Není-li stanoven hlavní předmět, prospěl žák s vyznamenáním, jestliže není hodnocen v žádném povinném předmětu stupněm prospěchu horším než 2 – chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5. 5. Žák prospěl, jestliže nebyl ani v jednom povinném předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 – neuspokojivý. 6. Žák neprospěl, jestliže byl z některého povinného předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 – neuspokojivý. 7. Nelze-li žáka hodnotit za první pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo ukončeno nejpozději do ukončení hodnocení za druhé pololetí příslušného školního roku. Nelze-li žáka hodnotit za druhé pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo ukončeno do konce měsíce srpna příslušného školního roku. 8. Ředitel školy může uznat částečné vzdělání žáka, pokud je doloženo prokazatelným způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 5 let. Uzná-li ředitel školy dosažené vzdělání žáka, uvolní žáka z vyučování a hodnocení v rozsahu uznaného vzdělání.

ČÁST ŠESTÁ

Úplata za vzdělávání Úplata za vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o ZUV.

1. Ředitel školy stanoví výši úplaty za vzdělávání na období školního roku dle vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, § 8 odst.

2. Úplata se hradí pololetně. V případě, že nebude platba za I. pololetí zaplacena do 30. září a za druhé pololetí do 28. února, bude zaslána přes systém e-klasifikace připomínka na e-mailovou adresu zákonných zástupců či zletilých žáků. Ředitel školy může dohodnout se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem jiný termín úhrady. Platba se realizuje úhradou složenky nebo převodem z účtu a ve výjimečných případech v hotovosti. Pokud nebude úplata uhrazena do 15. září (I. pololetí) a do 15. února (II. pololetí), přestává být žák dle vyhlášky č.71/2005 Sb. § 7, odst. 1 písm. d) žákem školy.

3. Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. b) nebo c) Vyhlášky č.71/2005 Sb., o ZUV v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací.

4. Výši úplaty na školní rok dá ředitel školy na vědomí prokazatelným způsobem – email zákonným zástupcům.

ČÁST SEDMÁ

Přijímání uchazečů ke vzdělávání a ukončení vzdělávání Přijímání uchazečů ke vzdělávání se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

1. Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělání. Způsob a podmínky pro prokazatelnost předpokladu ke studiu určuje ředitel školy.

2. Do základního studia I. a II. stupně a studia pro dospělé jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky. Způsob a podmínky talentové zkoušky určuje ředitel školy. Ukončení vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o ZUV. 1. Základní studium I. a II. stupně a studium pro dospělé se ukončují vykonáním závěrečné zkoušky. Závěrečná zkouška může mít formu absolventského vystoupení nebo vystavení výtvarných prací na výstavě. 2. Žák přestává být žákem školy: a) jestliže nevykonal závěrečnou zkoušku nebo byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm neprospěl a nebylo mu povoleno opakování ročníku, b) jestliže byl vyloučen ze školy (§ 31 odst. 2 až 4 školského zákona), c) v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák, d) v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelem školy jiný náhradní termín.

ČÁST OSMÁ

Výchovná opatření 1. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Pochvaly a jiná ocenění může ředitel školy nebo učitel/ka studijního zaměření. Nejvyšším oceněním je pochvala ředitele školy, která se uděluje za vynikající výkony žáků a mimořádnou reprezentaci školy.

2. Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka ze školy, vyloučení žáka ze školy, a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka. Kázeňská opatření může udělit ředitel školy nebo učitel/ka studijního zaměření.

3. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem.

4. Ředitel školy rozhodne o podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu (zák. č. 140/1961 Sb.). Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější.

ČÁST DEVÁTÁ

Závěrečná opatření

1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice jsou statutárním orgánem školy pověřen zástupce ředitele.

2. Směrnice nabývá účinnosti dnem 01. 09. 2022.

ČÁST DESÁTÁ

Organizace výuky při distančním vzdělávání V případě, že je nařízením karantény, nebo mimořádnými opatřeními Krajské hygienické stanice nebo opatřeními Ministerstva zdravotnictví znemožněna osobní přítomnost žáků ve škole, pak mohou nastat následující situace:

a) prezenční výuka. V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu žáků, který nepřekročí více jak 50 % účastníků konkrétní třídy či oddělení, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve škole, běžným způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomní ve škole, např. z důvodu nemoci. Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, poskytovat dotčeným žákům studijní podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období. Žáci se zapojují na bázi dobrovolnosti a s ohledem na své individuální podmínky.

b) smíšená výuka. V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % účastníků konkrétní třídy či oddělení, je škola povinna DISTANČNÍM způsobem vzdělávat žáky, kterým je zakázána účast na prezenční výuce. Ostatní žáci pokračují v PREZENČNÍM vzdělávání. Distanční způsob může probíhat nejrůznějšími formami, a to dle technického vybavení konkrétní školy i jednotlivých žáků a dle aktuálních personálních možností školy. Může se jednat o zasílání tištěných materiálů, pokynů k samostatné práci s učebními texty, on-line přenos prezenční výuky či nejrůznější formy synchronní i asynchronní formy on-line výuky. Distanční způsob vzdělávání musí vždy respektovat aktuální zdravotní stav a individuální podmínky konkrétních žáků. Zachování prezenční výuky pro ostatní žáky se bude v jednotlivých případech lišit: Možné je např. pokračovat ve výuce ve standardním režimu a přenášet ji on-line, upravit rozvrh dle možnosti přítomných pedagogů. Preferuje se, aby nebyli žáci rozřazováni do jiných skupin.

c) distanční výuka. Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd zakázána přítomnost žáků ve škole alespoň jedné celé skupiny, škola poskytuje pro tyto skupiny vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní skupiny se vzdělávají dále prezenčním způsobem. Pokud je zakázána přítomnost všech žáků, přechází na distanční výuku celá škola. Škola vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak také personálním a technickým možnostem školy. KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19 Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví). § Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup: 1. příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy; v případě nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce 2. příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu

3. příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy; zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy. Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. § Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19), školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem. § Žákovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U ŽÁKA NEBO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné skupiny. Povinnost poskytovat tímto způsobem v daných situacích vzdělávání se vztahuje na základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny 10 žáků. Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků. § V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole. Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, udržovat alespoň částečně distanční vzdělávání dotčených žáků, a to na základě jejich dobrovolnosti a s ohledem na jejich individuální podmínky. S ohledem na povinnost základních uměleckých škol poskytovat vzdělávání distančním způsobem, se úplata nevrací.

V Cerhenicích dne 26. 08. 2022

Luděk Kinkal, DiS

ředitel školy